ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Anomalitë

Gjatë procesit të punës, diagramat e instalimeve, lidhjet e gabuara, ndërhyrjet në matësa dhe shumë anomali të tjera vërehen gjate inspektimit në vend ose në laborator. HTT ka përgatitur dy lista të koduara individuale të cilat mbulojnë shumicën e anomalive të zakonshme të gjetura. Nën këtë seksion po rendisim çdo anomali me shpjegimin e saj.

Anomalitë e matësave të energjisë elektrike

 • 1. Matësi ka dëmtim fizik që e bën atë të pa përdorshëm
 • 2. Kapaku i matësit është i dëmtuar / thyer duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 3. Matësi ka vrimë në kapakun mbrojtës të tij duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 4. Matësi ka ndërhyrje fizike nga jashtë duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 5. Matësi ka bllokim mekanik të plotë (disk i frenuar)
 • 6. Matësi ka bllokim mekanik në disa pika të testimit në stendë
 • 7. Disku i matësit fërkon me magnetin permanent
 • 8. Matësi bllokohet në pikat e testimit me ngarkesë të ulët
 • 9. Matësi ka shumtim të qarqeve të rrymës (urë)
 • 10. Matësi ka dëmtim të qarqeve të rrymës
 • 11. Matësi është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt
 • 12. Matësi ka urë të hapur të qarqeve të tensionit
 • 13. Matësi ka këputje të qarqeve të tensionit
 • 14. Matësi ka bobinë të qarqeve të tensionit të këputur ose të djegur
 • 15. Matësi ka terminal të djegur / ose të dëmtuar
 • 16. Morseteria e matësit është e dëmtuar dhe ai është i pa përdorshëm
 • 17. Matësi ka dëmtime në disk ose shenja dalluese në disk (njollë e kuqe ose e zezë) është e pa lexueshme
 • 18. Matësi ka xhamin me njolla që e bënë të palexueshme shenjen e kuqe (zezë) në disk
 • 19. Matësi ka të dëmtuar ekranin (display)
 • 20. Matësi ka xhamin e dëmtuar fizikisht
 • 21. Matësi ka të dëmtuar kapakun e makinerisë dhe është i pa përdorshëm
 • 22. Matësi elektrik ka pësuar lidhje të shkurtër midis qarqeve të Tensionit/Rrymës ose me trupin
 • 23. Matësi ka të dëmtuar sistemin e regjistrimit të energjisë së konsumuar
 • 24. Nuk pulson sinjali i impulseve së energjisë aktive
 • 25. Matësi ka të dëmtuar sistemin e frenimit dhe është i përshpejtuar
 • 26. Matësi ka diagramën vektoriale të lidhjeve të gabuar
 • 27. Matësi nuk ka vulë makinerie
 • 28. Teli i vulave të makinerisë është i këputur
 • 29. Matësi nuk ka vulë morseterie
 • 30. Matësi nuk ka vulë makinerie dhe vulë morseterie
 • 31. Matësi ka ndërhyrje në sistemin e vulave/etiketave
 • 32. Përcjellësi i neutrit është i këputur
 • 33. Regjistri elektronik i matësit nuk e ruan vlerën e re të leximit pas matjes
 • 34. Matësi mund të ketë koeficientin e rrotullimeve jo të saktë
 • 35. Matësi e ka të korrigjuar me shkrim dore koefiçientin e tij rrot/kWh
 • 36. Matësi elektronik nuk e ruan leximin pas testimit duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 37. Ky lloj matësi (bunker) e ka të dëmtuar automatin dhe nuk mund të testohet
 • 38. Matësi elektrik është i djegur plotësisht
 • 39. Matësi nuk u bashkëvulos sepse nuk ka kapak morseterie
 • 40. Matësi nuk mund të testohet në terren për mungesë rryme dhe/ose tensioni
 • 41. Parregullsi në impulset lexuese të energjisë aktive dhe reaktive
 • 42. Ritestim në laborator
 • 43. Matësi nuk e ruan pjesën dhjetore (x1/10 ose x0.1) të energjisë së regjistruar
 • 44. Automati i matësit s’takohet në pikat me ngarkesë të lartë
 • 45. Matësi ka dëmtim fizik të brendshëm
 • 46. Matësi s’takohet në pikat me ngarkesë të lartë
 • 47. Në disa pika të testimit në stendë disku i matësit rrotullohet mbrapsht
 • 48. Matësi ka të prishur izolacionin midis qarqeve të rrymës dhe të tensionit
 • 49. Matësi është instaluar në N/stacion dhe gabimi max i lejuar është 2.5% për klasën 2
 • 50. Matësit nuk mund ti vendoset vulë makinerie sepse nuk e lejon konstruksioni i tij
 • 51. Verifikim për klient të palidhur ose që i është ndërprerë lidhja me energji elektrike
 • 52. Gjatë bashkëvulosjes matësit elektronik për mungesë tensioni nuk mund ti lexohet energjia e konsumuar
 • 53. Informacioni në targetin e matësit nuk është i plotë
 • 54. Matësi u ndryshua me kërkesë të operatorit të OSSH
 • 55. OSSH refuzon të ndryshojë lidhjet për të rregulluar diagramën vektoriale
 • 56. Matësi elektromekanik (induktiv) ka vetëlëvizje të diskut
 • 57. Matësi u testua pasi operatorët e OSSH korrigjuan anomalinë e gjetur
 • 58. Testimi i matësit nuk mund të kryhet si pasojë e dëmtimit fizik të tij
 • 59. Matësi u testua me koeficientin e korrigjuar të rrotullimeve për 1 kWh
 • 60. Matësi i pa verifikuar u bashkëvulos me kërkesë të OSSH
 • 61. OSSH nuk ka paraqitur informacion mbi ID-në e Klientit
 • 62. Testimi i Matësit u krye si pasojë e kërkesës së Drejtorisë Rajonale
 • 63. Lidhje e Re
 • 64. Testimi i Matësit u krye si pasojë e kërkesës së NJOS / TASK FORCE
 • 65. Testimi i Matësit u krye si pasojë e Kërkesës ndaj Klientit KNK
 • 66. Testimi i Matësit jashtë objektit të kontratës u krye si pasojë e kërkesës dhe miratimit së OSSH
 • 67. Kapaku i makinerisë së matësit u hap me kërkesë të operatorit OSSH
 • 68. Matësi ka të përshtatur një rele e cila s’takon qarqet e tensionit me komandim në distancë dhe matësi nuk regjistron saktë energjinë
 • 69. Matësi ka të ndezur indikatorin e hapjes së kapakut të makinerisë dhe/ose indikatorin e baterisë (ose Orës)
 • 70. Numri Serial në targetin e Matësit është i ndryshëm nga ai që shfaqet në ekran (display)
 • 71. Shërbimi i përsëritur i bashkëvulosjes për matësin elektrik të pa verifikuar u krye me kërkesë të OSSH

Anomalitë e transformatorëve të rrymës

 • 1. Transformatori i rrymës ka dëmtim fizik që e bën atë të pa përdorshëm
 • 2. Kapaku i sekondarit të transformatorit të rrymës është i dëmtuar / thyer
 • 3. Morseteria e transformatorit të rrymës është e dëmtuar dhe ai është i pa përdorshëm
 • 4. Transformatori i rrymës është i djegur plotësisht
 • 5. Transformatori i rrymës ka shumtim të qarqeve të rrymës
 • 6. Transformatori i rrymës është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt P1 - P2
 • 7. Transformatori i rrymës është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt S1 - S2
 • 8. Transformatori i rrymës ka këputje në qarqet sekondare
 • 9. Transformatori i rrymës nuk mund të inspektohet për mungesë rryme
 • 10. Transformatori i rrymës nuk u vulos sepse nuk ka kapak morseterie
 • 11. Transformatori i rrymës ka ndërhyrje në sistemin e vulave /etiketave
 • 12. Koeficienti i matur nuk është i njëjtë me targetin e TRR
 • 13. Informacioni në targetin e transformatorit të rrymës nuk është i plotë
 • 14. Transformatori i rrymës e ka të shënuar me shkrim dore koefiçientin e tij të transformimit
 • 15. Ritestim në laborator
 • 16. Transformatori i rrymës u inspektua pasi operatorët e OSSH korrigjuan anomalinë e gjetur