ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Klientet

OSSH Sh.a

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes
  • Kontakt: www.oshee.al
  • Kontrata: Kontrata Tip ERE “MBI VERIFIKIMIN E MATËSAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE VULOSJEN E TYRE”
    Nr. Prot. 6049/6  Datë 13.07.2023